Објављен Правилник о начину вођења Регистра субјеката који се баве производњом, прометом и приказивањем аудио-визуелног дјела у Републици Српској

У одјељку ПРОПИСИ сајта Аудио-визуелног центра Републике Српске доступни су правилници који су ступили на снагу 20. јануара 2023, и то:
– Правилник о измјенама и допунама Правилника о критеријумима и поступку за избор пројеката у аудио-визуелним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 2/23) и
– Правилник о начину вођења Регистра субјеката који се баве производњом, прометом и приказивањем аудио-визуелног дјела у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 2/23).

Регистар субјеката који се баве производњом, прометом, дистрибуцијом и приказивањем аудио-визуелног дјела у Републици Српској је база података о правним лицима и предузетницима који се баве производњом, прометом, дистрибуцијом и приказивањем аудио-визуелног дјела. Регистар води Аудио-визуелни центар Републике Српске у електронској форми.

У Регистар могу бити уписана правна лица и предузетници који испуњавају услове за обављање аудио-визуелних дјелатности у складу са Законом о аудио- визуелним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 56/22).

Правна лица и предузетници регистровани за обављање аудио-визуелних дјелатности у Републици Српској на дан ступања на снагу Правилника о начину вођења Регистра субјеката који се баве производњом, прометом и приказивањем аудио-визуелног дјела у Републици Српској дужни су да поднесу захтјев Аудио-визуелном центру Републике Српске за упис у Регистар субјеката који се баве производњом, прометом, дистрибуцијом и приказивањем аудио-визуелног дјела у Републици Српској у року од 30 дана од дана ступања на снагу Правилника (20. јануар 2022. године).

Правна лица и предузетници који се региструју за обављање аудио-визуелне дјелатности, након ступања на снагу Правилника о начину вођења регистра субјеката који се баве производњом, прометом и приказивањем аудио-визуелног дјела у Републици Српској, дужни су да поднесу захтјев Аудио-визуелном центру Републике Српске за упис у Регистар субјеката који се баве производњом, прометом, дистрибуцијом и приказивањем аудио-визуелног дјела у Републици Српској, након добијања рјешења о упису у судски Регистар, издатог од надлежног регистрационог суда, односно рјешења о обављању предузетничке дјелатности, издатог од надлежног органа јединице локалне самоуправе, како би у складу са чланом 2. Правилника о критеријумима и поступку за избор пројеката у аудио-визуелним дјелатностима могли да поднесу пријаву на јавне конкурсе које расписује Аудио-визуелни центар Републике Српске.

Уз Захтјев за упис у Регистар субјеката који се баве производњом, прометом и приказивањем аудио-визуелног дјела у Републици Српској, који се може преузети на званичној интернет страници Аудио-визуелног центра, подносилац захтјева доставља и скенирано рјешење о упису у судски Регистар, издато од надлежног регистрационог суда, односно рјешење о обављању предузетничке дјелатности, издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе.

За сва додатна питања и неопходну техничку подршку, можете се обратити Центру путем мејл-адресе info@avcrs.com или на број телефона: 051/490-574.

A modern theme for the film industry & video production