Objavljen Pravilnik o načinu vođenja Registra subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj

U odjeljku PROPISI sajta Audio-vizuelnog centra Republike Srpske dostupni su pravilnici koji su stupili na snagu 20. januara 2023, i to:
– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i postupku za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 2/23) i
– Pravilnik o načinu vođenja Registra subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 2/23).

Registar subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom, distribucijom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj je baza podataka o pravnim licima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom, prometom, distribucijom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela. Registar vodi Audio-vizuelni centar Republike Srpske u elektronskoj formi.

U Registar mogu biti upisana pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti u skladu sa Zakonom o audio- vizuelnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 56/22).

Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti u Republici Srpskoj na dan stupanja na snagu Pravilnika o načinu vođenja Registra subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj dužni su da podnesu zahtjev Audio-vizuelnom centru Republike Srpske za upis u Registar subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom, distribucijom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika (20. januar 2022. godine).

Pravna lica i preduzetnici koji se registruju za obavljanje audio-vizuelne djelatnosti, nakon stupanja na snagu Pravilnika o načinu vođenja registra subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj, dužni su da podnesu zahtjev Audio-vizuelnom centru Republike Srpske za upis u Registar subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom, distribucijom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj, nakon dobijanja rješenja o upisu u sudski Registar, izdatog od nadležnog registracionog suda, odnosno rješenja o obavljanju preduzetničke djelatnosti, izdatog od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, kako bi u skladu sa članom 2. Pravilnika o kriterijumima i postupku za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima mogli da podnesu prijavu na javne konkurse koje raspisuje Audio-vizuelni centar Republike Srpske.

Uz Zahtjev za upis u Registar subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Audio-vizuelnog centra, podnosilac zahtjeva dostavlja i skenirano rješenje o upisu u sudski Registar, izdato od nadležnog registracionog suda, odnosno rješenje o obavljanju preduzetničke djelatnosti, izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Za sva dodatna pitanja i neophodnu tehničku podršku, možete se obratiti Centru putem mejl-adrese info@avcrs.com ili na broj telefona: 051/490-574.

A modern theme for the film industry & video production